Έρευνα σε Επισκέπτες, Επιχειρήσεις & Φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, για τη δημιουργία υπόβαθρου περιβαλλοντικών δεδομένων.

Joinout Posts (58)

Έρευνα σε Επισκέπτες, Επιχειρήσεις & Φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, για τη δημιουργία υπόβαθρου περιβαλλοντικών δεδομένων.

 

Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης του τουριστικού τομέα, το JoΙnOut -μεταξύ άλλων- έχει σκοπό να παρέχει εμπλουτισμένη πληροφόρηση σε επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις αλλά και σε διαχειριστές/διοργανωτές εκδρομικών δραστηριοτήτων στην Κρήτη και την Ελλάδα, μέσω ψηφιακής πλατφόρμα υψηλής χωρικής ανάλυσης, με κλιματικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες απαραίτητους για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.

Για το σκοπό υλοποιείται υπόβαθρο περιβαλλοντικών δεδομένων, τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δικτύου Τουρισμού Υπαίθρου e-παιθρος. Τα δεδομένα αυτά θα καλύπτουν το σύνολο των περιβαλλοντικών συνθηκών, με γνώμονα τη βελτίωση του χρόνου απόκρισης φορέων, επιχειρήσεων και επισκεπτών σε περιπτώσεις ακραίων φαινομένων, διασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη προστασία και τα χαμηλότερα κόστη από επικίνδυνα φαινόμενα, ήτοι:

  • Υψηλής ανάλυσης μετεωρολογικές προγνώσεις και ειδοποιήσεις ακραίων καιρικών φαινομένων.
  • Δείκτες θαλάσσιου περιβάλλοντος, πχ θερμοκρασία επιφανείας θάλασσας, συνθήκες κυματισμού, βιογεωχημική κατάσταση θάλασσας (χλωροφύλλη, φυτοπλακτόν, ph), αλατότητα και θολερότητα, ταχύτητα και διεύθυνση ρευμάτων στην επιφάνεια, μεταβολές στάθμης θάλασσας.
  • Εποχικές κλιματικές προγνώσεις, με προγνωστικό ορίζοντα 6 μηνών, και συσχέτισή τους με τα δεδομένα επισκεψιμότητας από τουρίστες για τον εποχιακό προγραμματισμό των χρηματοροών των φορέων που ασχολούνται με τον εναλλακτικό τουρισμό.
  • Προειδοποίηση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο.
  • Παρακολούθηση τους ζωηρότητας τους φυσικής βλάστησης που θα βοηθήσει τους επισκέπτες να προγραμματίσουν τους εξορμήσεις τους σε κοντινές περιοχές.
  • Παρακολούθηση και πρόγνωση τους ποιότητας του αέρα.

Για το λόγο αυτό, διεξήχθη έρευνα με αντικείμενο τη συγκέντρωση ευρημάτων, δεδομένων και στοιχείων, ικανών να τεκμηριώσουν και να συμβάλλουν ώστε η εφαρμογή/πλατφόρμα Envi4Greece και η πλατφόρμα του e-παιθρος, να αποτελέσουν καινοτόμα εργαλεία και μέσα στον τομέα του τουρισμού υπαίθρου, τα οποία θα αξιοποιηθούν από τον φορέα αρωγό ΕΤΑΜ Α.Ε., από τους εταίρους του έργου καθώς και από τα μέλη της σύμπραξης e-παιθρος και ευρύτερα από τους φορείς του τουρισμού υπαίθρου.